Presako Berriak

BASO TRATAMENDUEN EGOKITASUNA.

Badago baldintza OPTIMORIK EAEko baso masetan tratamendu fitosanitarioen bidez intsinis pinuaren banden gaixotasunari aurre egiteko?

2019KO UZTAILAREN 17KO BALDINTZAK.

FORU AGINDUA.Arabako Lurralde Historikoan Suaren Erabilera Debekatzen Duena,Salbuespenezko Izaeraz Eta Aldi Baterako.

Irakurri Foru Agindua.

2019KO BASOKO DIRU LAGUNTZEN DEIALDIA GIPUZKOAN.

2019ko baso laguntzen Oinarri Arautzaileak eta Deialdia Ekainaren 5ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da. Laguntza eskatzeko epea Abuztuaren 5ean amaitzen da.

Laguntza Planetik azpimarratzen ditugu:

-          Diru laguntzaren jakinarazpena jaso eta 10 egun igaro ondoren laguntzari uko egin dioten onuradunek, inbertsio bererako laguntza eskatzeko eskubidea galduko dute, hasierako eskaeratik gutxienez, 3 deialdi igaro arte, halabeharrezko edo behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik. (Komeni 10 egun baino lehen ukatzea). Irizpide bera erabiliko da diru laguntzari uko egin ez dioten arren, diru laguntza esleitzerakoan adierazitako aurrekontu ekitaldiaren barruan onartutako inbertsioak egin ez dituzten onuradunekin. 

-          Dirulaguntzak elkarren arteko lehia prozeduraren bidez emango dira, honek esan nahi du, laguntza puntu gehien dituenari emango zaiola aurrekontuak iristen ez badira. 15. neurrian eta 4.3 azpineurrian izan ezik, gainontzeko neurrietan lehentasun irizpideak dira:

  • Jarduerak, Administrazioak onartutako Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak edo Antolaketa Proiektuak dituzten mendietan: 25 puntu.
  • Pertsona onuradunaren adina ≤ 55 urte: 10 puntu.
  • Nekazaritza ustiategia, nekazaritza edo abeltzaintza sektoreari dagokion Nekazaritzako Lan Unitatea (ALU) 0,5-koa edo handiagoa duena: 10 puntu.

-          Baso landaketetan laguntzaren oinarrizko ehunekoa %50ekoa da espezie lagungarri guztientzat. Berdin baso zainketen lanetarako (sasi-garbiketak, bakanketak, inausketak, e.a.). Portzentai hau handitu ahal izango da, gehienez %90 arte, eskaera egitean gorabehera hauek gertatzen badira:

  • Eskatzailearen adina ≤ 55 urte: %15 arteko gehikuntza.
  • Nekazaritza ustiategia, nekazaritza edo abeltzaintza sektoreari dagokion Nekazaritzako Lan Unitatea (ALU) 0,5-koa edo handiagoa duena: %10 arteko gehikuntza.
  • Baso Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoa (BKIPT) onartuta edukitzea: %10 arteko gehikuntza.
  • Ustiategiari baso azalera gehitu bazaio, 0,5 ha gutxienez azken urtean, betiere hasierako baso azalera 20 ha baino txikiagoa bada: %5 arteko gehikuntza.

-          Eukaliptoarekin egindako landaketak ez dira diruz lagunduko. Deialdi honetan Intsinis pinuarekin egindako landaketak ez dira lagunduko gaur egungo bere osasun egoerarengatik.

-          Izurriteak, haizeteak, eta abar, kaltetutako basoek erabat bota beharrekoak direla baieztatu ezkero, jasoko den dirulaguntza kaltetutako basoaren adinaren arabera izango da, eskatzailearen adinaren arabera ere, Nekazaritzako Erregimen Berezian atxikita egon edo ez ere, eta laguntzen ehunekoa igotzen duten gainontzeko egoerak gertatzearen arabera izango da, gutxienez 750 €/ha.ko eta gehienez 3.000 €/ha.ko izango delarik. Laguntza hau, bi urte baino lehen egingo den ondorengo landaketari lotuta dago.

  1. Eukaliptoarekin landatu ezkero, landaketa bera ez da diruz lagunduko baino mantentzen da erabat botatzearen dirulaguntza.
  2. Erabilera aldaketa balego (baso erabileratik nekazal erabilerara), Administrazioak onartu behar du erabilera aldaketa hau. Erabat botatzearen dirulaguntza mantenduko da.

Neurri honen dirulaguntza eskaera pinudiaren mozketa eta lur saila beraren landaketa egin ondoren eskatuko da.

-          Diruz lagunduko dira baso izaera duten nekazaritza ustiategien jabetzaren intervivos eskualdaketak. 1.000 euro/hektareako dirulaguntza emango da, gehienekoa 10.000 eurokoa izango delarik. Lagatzen den ondasunaren jabeak 70 urte edo gehiago izan behar ditu. Eskuratzaileak 55 urte edo gutxiago izango ditu eta nekazaritza eta abeltzaintza izaerako 0,5 edo handiago ALU duen nekazaritza ustiategi baten titular ordezkaria izango da.

-          Aurreko deialdiaren amaieran aurreikusi ez diren jarduerak eta 2018ko ekainaren 1etik aurrera hasitakoak badira, laguntza eskatu dezakete.

-          Era berean, diruz lagungarriak izango dira 2018ko kanpainan laguntzak eskatu eta nahiko aurrekontu krediturik ez zegoelako ezetsi ziren jarduketak edo onartuta izanik laguntza kobratzeko eskubidea galdu zutenak inbertsioak epean ez egiteagatik. Kasu horietan berriro egin beharko da dirulaguntzaren eskaera.

Ohar argigarria:

ALU: Nekazaritzako Lan Unitatea. Lan dedikazioa, ehunekotan, lan ordutan edo lanaldietan, ondorengo eran zehazten da:

Ehunekoa Orduak Lanaldiak ALU

>0 a <25%

25 a <50%

50 a <75%

75 a <100%

    100%

  >0 a<456

456 a <912

912 a <1369

1369 a <1826

1826 <

  >0 a <57

57 a <114

114 a <171

171 a <228

228 <

>0 a< 0,250

0,25 a <0,50

0,50 a <0,75

0,75 a <1

      1

Eskatzailearen adina: Nekazaritzako Ustialekuen Erroldan ageri denarena.

IKUSI TRIPTIKOA.

IKUSI FORU AGINDUA.

BASOA ETA OSASUNA ONDORIO JARDUNALDIA.

El proyecto “Implantación y dinamización de los Baños de Bosque en Busturialdea” cuyo objetivo ha sido analizar los efectos de esta actividad (con beneficios demostrados científicamente sobre la salud y bienestar de las personas) sobre 25 miembros de la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AVIFES), concluyó ayer miércoles 19 de junio con la celebración del evento “Bosques y Salud, Jornada de Conclusiones”.

El director de Calidad e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, Peli Manterola, presidió la apertura de esta jornada, en la que se presentaron los resultados obtenidos durante el proyecto, financiado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y los Fondos Europeos FEADER. Concretamente, se expusieron los efectos sobre la salud y el bienestar de las y los asociados de AVIFES tras su participación durante tres meses en las sesiones de Baños de Bosque.

IKUSI BIDEOA.

INFORMEA.

 

ZONALDEKO BATZARRAK. BIZKAIKO BASOGINTZA ELKARTEA. AZKEN BALORAZIOA.

Bizkaiko Basogintza Elkarteko Eskualde Batzordeak ospatu ditugu 2019ko maiatzaren 3tik 9ra, gure gehiengo bazkideekin.

Azken balorazioa.

TRATAMENDU FITOSANITARIOAK. 3 LURRALDE HISTORIKOKO FORU AGINDUAK.

Hiru lurralde historikoetan Tratamendu fitosanitarioen Foru Aginduak argitaratu dira.

BIZKAIA. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 1786/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa. Honen bidez, ezartzen dira 75% [WG] P/P oxido kuprosoaren formulatuan oinarritutako produktu fitosanitarioak lurrean aplikatzeko zenbait jarraibide, mendi-koniferoetako gaixotasun kriptogamiko hostogabetzaileen aurka egiteko. IKUSI FORU AGINDUA.

ARABA. 197/2019 Foru Agindua, apirilaren 16koa, mendietako koniferei eragiten dien gaixotasun kriptogamiko hostogabetzaileei lurretiko aplikazioen bitartez aurre egiteko ehuneko 75 [WG] P/P oxido kuprosoan oinarrituta formulatutako produktu fitosanitarioak erabiltzeko jarraibideak ezartzen dituena. IKUSI FORU AGINDUA.

GIPUZKOA. 0263 LI/2019 Foru Agindua, mar txo aren 29koa, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lu rral - de Orekako foru diputatuarena, % 75 [WG] P/P oxido kuprosoaren formulatuan oinarritutako produk tu fitosanitarioak lurrean aplika tze ko zenbait jarraibide ezar tzen dituena, Gipuzkoako mendietan, koniferoei hosto galera eragiten dizkieten gaitz kriptogamikoei aurre egiteko. IKUSI FORU AGINDUA.

Suscribete a nuestro boletín
Termino eta baldintzak onartzen dut