Hiru lurralde historikoetan Tratamendu fitosanitarioen Foru Aginduak argitaratu dira.

BIZKAIA. Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 1786/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa. Honen bidez, ezartzen dira 75% [WG] P/P oxido kuprosoaren formulatuan oinarritutako produktu fitosanitarioak lurrean aplikatzeko zenbait jarraibide, mendi-koniferoetako gaixotasun kriptogamiko hostogabetzaileen aurka egiteko. IKUSI FORU AGINDUA.

ARABA. 197/2019 Foru Agindua, apirilaren 16koa, mendietako koniferei eragiten dien gaixotasun kriptogamiko hostogabetzaileei lurretiko aplikazioen bitartez aurre egiteko ehuneko 75 [WG] P/P oxido kuprosoan oinarrituta formulatutako produktu fitosanitarioak erabiltzeko jarraibideak ezartzen dituena. IKUSI FORU AGINDUA.

GIPUZKOA. 0263 LI/2019 Foru Agindua, mar txo aren 29koa, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lu rral - de Orekako foru diputatuarena, % 75 [WG] P/P oxido kuprosoaren formulatuan oinarritutako produk tu fitosanitarioak lurrean aplika tze ko zenbait jarraibide ezar tzen dituena, Gipuzkoako mendietan, koniferoei hosto galera eragiten dizkieten gaitz kriptogamikoei aurre egiteko. IKUSI FORU AGINDUA.